Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  
Dokumenty ubezpieczenia
Godziny pracy poradni i POZ
Godziny rejestracji w poradniach specjalistycznych i POZ
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Prawa pacjenta
Przyjęcie na oddział i pobyt na oddziale
Cennik

 

PACJENCI SZPITALA MAJĄ PRAWO DO:

 1. Świadczeń medycznych określonych w Ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia.
 2. Uzyskania informacji o stanie zdrowia. Pacjent ma również prawo do tego, aby nie być informowanym o stanie zdrowia oraz wskazać osoby, które w jego imieniu będą porozumiewały się z lekarzem leczącym.
 3. Świadomego udziału w podejmowaniu decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia, a zatem wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na zasadach określonego świadczenia - po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 4. Zachowania tajemnicy wszelkich danych o jego stanie zdrowia oraz innych powierzonych personelowi medycznemu informacji o jego osobie.
 5. Życzliwego i kulturalnego traktowania oraz poszanowania jego godności i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz oraz opieki pielęgnacyjnej przez osoby bliskie lub przez inną wskazaną osobę. Uprawnienie to może być ograniczone ze względów sanitarno - epidemiologicznych, porządkowych lub ze względu na warunki przebywania innych chorych osób w szpitalu.
 7. Poszanowania przekonań religijnych i opieki duszpasterskiej.
 8. Umierania w spokoju i godności.
 9. Świadczeń nie medycznych, osobistych, kulturalnych i socjalnych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta i nie naruszają porządku panującego w szpitalu.
 10. Kontaktu telefonicznego z osobami z zewnątrz, koszt realizacji tego uprawnienia nie może obciążać zakładu opieki zdrowotnej.
 11. Dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób zapewniających bezpośrednią opiekę (kierownicy oddziałów, lekarz leczący, pielęgniarka oddziałowa lub Dyrektor Zakładu poprzez Pełnomocnika ds. praw pacjenta).
 12. Pacjentowi ubezpieczonemu zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne - jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.
 13. Ubezpieczonemu pacjentowi leżącemu w szpitalu przysługuje bezpłatny transport na podstawie zlecenia lekarza w przypadkach:
  1. konieczności leczenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej,
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  3. W przypadku odwozu do domu pacjentowi przysługuje transport odpłatny. Odpłatność uzależniona jest od stopnia dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającego korzystanie ze środków transportu publicznego

 Karta Praw Pacjenta