Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  
Dokumenty ubezpieczenia
Godziny pracy poradni i POZ
Godziny rejestracji w poradniach specjalistycznych i POZ
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Prawa pacjenta
Przyjęcie na oddział i pobyt na oddziale
Cennik

LECZENIE BEZPŁATNE

WYMAGANE DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH

 

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń:

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowo-
tnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni)

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczenio-
wa,

Emeryci i renciści

- legitymacja emeryta/rencisty

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS

- aktualny odcinek emerytury lub renty

- dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotne-
go oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Osoba ubezpieczona w KRUS

-_zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

Osoba ubezpieczona dobrowolnie

-_umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

Członek rodziny osoby ubezpieczonej

- aktualne zaświadczenie wydane przez praco-
dawcę

-_dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r. ; ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.

- zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny

- legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątka zakładu pracy lub ZUS

- legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS

 


- w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt

- kontynuacji nauki np. legitymacje szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

- w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,

Osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

- w przypadku zamieszkiwania na terenie RP, poświadczenie wydane przez NFZ

- w przypadku pobytu na terenie RP, karta EKUZ (lub certyfikat ja zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA

Osoba bezrobotna

- aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

- zaświadczenie z ZUS informujące o wypłacie zasiłku(prawo do świadczeń ważne do ostatniego dnia zwolnienia)

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

- Decyzja prezydenta, burmistrza lub wójta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Pozostałe osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy bez karty stałego lub czasowego pobytu, nie posiadający ubezpieczenia, mogą być przyjęci do szpitala odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem, z wyłączeniem stanów zagrożenia życia.

CENNIK