Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 8/ 2016

Udzielający zamówienie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, 83-110 Tczew,                                    ul. 30-go Stycznia 57/58 

ogłasza konkurs ofert nr 8/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza  do składania ofert .

Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna w Tczewie w  zakresie wykonywania czynności przez

1. lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii  - oferta dla 3 lekarzy

2. lekarza w karetce asekuracyjnej Szpitali Tczewskich SA od poniedziałku do piątku               w godzinach  od 8.00 do 16.00  - oferta dla 3 lekarzy

3. lekarza w karetce asekuracyjnej Szpitali Tczewskich SA od poniedziałku do piątku               w godzinach  od  16.00 do 8.00 oraz w soboty niedziele i święta w godz. 8.00 do 8.00 – oferta dla 3 lekarzy

spełniających wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych                                           na powyższych stanowiskach na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółki Akcyjnej             w Tczewie  - dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert  nr 8/2016 – dzień publikacji  09.12.2016r. .

Termin realizacji świadczeń:

Umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych                                   w zakresie jw.  będą zawarte na okres: od  01.01.2017r.   do  31.12.2018r. 

 Szczegółowe informacje o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert  i materiały informacyjne na wykonywanie usług medycznych  w  zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych  objętych przedmiotem konkursu    oraz   formularze   ofertowe  dostępne      w   siedzibie   Udzielającego zamówienie :                                                                                                                              83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58 – w sekcji kadr  pokój nr 13,                                                    tel./fax  0-58 / 777-67-10

oraz na stronie internetowej:

 

 

1. wykonywanie czynności lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii   

2. wykonywanie czynności lekarza w karetce asekuracyjnej Szpitali Tczewskich SA         od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 8.00 do 16.00 

3. wykonywanie czynności lekarza w karetce asekuracyjnej Szpitali Tczewskich SA          od poniedziałku do piątku  w godzinach  od  16.00 do 8.00 oraz w soboty niedziele              i święta w godz. 8.00 do 8.00

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta  oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – poz. nr ..................”                                                                             Nie  otwierać  przed godz. 14.00   do   21  grudnia  2016r. „

- składa się do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 14.00 drogą pocztową                     lub bezpośrednio  w siedzibie Udzielającego zamówienie - Sekretariat pokój nr 3.

Miejsce i termin  otwarcia ofert:                                                                                                 Otwarcie ofert   przez  komisję konkursową nastąpi  w siedzibie Udzielającego Zamówienie  21 grudnia  2016 roku  o  godz. 14.15.

Okres związania z ofertą
Okres związania z ofertą wynosi  30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:

Oferent może złożyć umotywowaną skargę dotyczącą szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem                 do Komisji Konkursowej, jednakże nie później niż  na  4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu  trzech  dni od daty jej złożenia.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest  dotyczący wyboru oferty w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Szpitali Tczewskich  Spółka Akcyjna oraz na tablicy ogłoszeń Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga umotywowany protest najpóźniej                            w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert                         w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zamówienie może zostać udzielone:

Osobie wykonującej zawód medyczny w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

                        WICEPREZES ZARZĄDU                           PREZES     ZARZĄDU

                                 Zenon Żynda                                           Marzena Mrozek