Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  


SZCZEGÓŁY ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH1. Nazwa zbioru danych:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

2. Oznaczenie administratora danych:

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Miejscowość:

Tczew

Ulica:

30 stycznia

Nr domu:

57/58

Nr lokalu:

-

Województwo:

pomorskie

Kod pocztowy:

83-110

 

 

Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:

REGON

220620689

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.,o ochronie danych osobowych:

Przedstawiciel ADO:

 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

Miejscowość:

 

Ulica:

 

Nr domu:

 

Nr lokalu:

 

Województwo:

 

Kod pocztowy:

 

 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:

administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych):

Nazwa podmiotu:

 

Adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

Miejscowość:

 

Ulica:

 

Nr domu:

 

Nr lokalu:

 

Województwo:

 

Kod pocztowy:

 

 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących;

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt. 8*:

osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie;

przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych,osobowych - jeśli tak, to podaj odniesienie do przepisu tej ustawy;

przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych - jeśli tak, to podaj jakich;

przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie;

przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;

przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą;

przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób, których dane zostały przetworzone;

przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających, z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

- ochrona stanu zdrowia pacjentów;

- świadczenie usług medycznych;

- rozliczanie świadczonych usług medycznych;

- leczenie pacjentów.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej;

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

adres zamieszkania lub pobytu

zawód

imiona rodziców

numer ewidencyjny PESEL

wykształcenie

data urodzenia

Numer Identyfikacji Podatkowej

seria i nr dowodu osobistego

miejsce urodzenia

miejsce pracy

numer telefonu

inne

 

* ujawniają bezpośrednio w kontekście:

pochodzenie rasowe

przekonania filozoficzne

stan zdrowia

pochodzenie etniczne

przynależność wyznaniową

kod genetyczny

poglądy polityczne

przynależność partyjną

nałogi

przekonania religijne

przynależność związkową

życie seksualne

*dotyczą:

skazań

mandatów karnych

orzeczeń o ukaraniu

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą,

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

dane będą udostępniane innym podmiotom,

dane będą udostępniane również drogą teletransmisji,

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

nazwa odbiorcy

 

adres siedziby odbiorcy

 

nazwisko i imię odbiorcy

 

adres mijesca zamieszkania odbiorcy

 

12. Informacje dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

nazwa państwa

 

13. Data wpisu zbioru danych do rejestru:

data

 

14. Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczacych każdego zbioru danych:

data