Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 7/ 2016

Udzielający zamówienie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, 83-110 Tczew,                                    ul. 30-go Stycznia 57/58 

ogłasza konkurs ofert nr 7/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych                       i zaprasza  do składania ofert .

Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna w Tczewie w  zakresie wykonywania czynności przez :

1. lekarza w pracowni RTG  (opisywanie  badań RTG oraz mammografii )

2. lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii  - oferta dla 2 lekarzy

spełniających wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych                                           na powyższych stanowiskach na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółki Akcyjnej             w Tczewie  - dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert  nr 7/2016 – dzień publikacji  12.10.2016r. .

Termin realizacji świadczeń:

Umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych                                   w zakresie jw.  będą zawarte na okres: od  01.11.2016r.   do  31.10.2018r. 

 Szczegółowe informacje o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne na wykonywanie usług medycznych  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  objętych przedmiotem konkursu  oraz  formularze ofertowe dostępne są  w siedzibie Udzielającego zamówienie :                                                                                                                              83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58 – w sekcji kadr  pokój nr 13,                                                    tel./fax  0-58 / 777-67-10

oraz na stronie internetowej:

 

1.  wykonywanie czynności lekarza w pracowni RTG  (opisywanie  badań RTG                  oraz mammografii )

2. wykonywanie czynności lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta  oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – poz. nr ..................”                                                                             Nie  otwierać  przed godz. 14.00   do   20  października  2016r. „

- składa się do dnia 20 października 2016 roku do godz. 14.00 drogą pocztową                     lub bezpośrednio  w siedzibie Udzielającego zamówienie - Sekretariat pokój nr 3.

Miejsce i termin  otwarcia ofert:                                                                                                 Otwarcie ofert   przez  komisję konkursową nastąpi  w siedzibie Udzielającego Zamówienie  20 października   2016 roku  o  godz. 14.15.

Okres związania z ofertą
Okres związania z ofertą wynosi  30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:

Oferent może złożyć umotywowaną skargę dotyczącą szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem                 do Komisji Konkursowej, jednakże nie później niż  na  4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu  trzech  dni od daty jej złożenia.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest  dotyczący wyboru oferty w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Szpitali Tczewskich  Spółka Akcyjna oraz na tablicy ogłoszeń Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga umotywowany protest najpóźniej                            w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert                         w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zamówienie może zostać udzielone:

Osobie wykonującej zawód medyczny w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.