Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT

NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI DO PROWADZENIA PUNKTU HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO

Z dnia: 20-09-2016

 

Nazwa (firma) i adres Wydzierżawiającego

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30

Lokalizacja punktu

Teren Szpitali Tczewskich S.A., ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

Parter (budynek Oddziału Pediatrycznego)

 

Charakterystyka punktu handlowo - gastronomicznego

 

 

1. Pomieszczenie w którym prowadzony będzie punkt handlowo – gastronomiczny jest wyremontowane i zlokalizowane w wyremontowanym także budynku Szpitala, do którego przylega nowo wybudowany tzw. „ogród zimowy” (oszklony taras, z bezpośrednim wyjściem na podwórko).

2. Powierzchnia pomieszczenia: 22,33 m2 + zaplecze: 10,61 m2

3. Powierzchnia ogrodu zimowego: 54,63 m2.

4. Aranżacja wnętrza, wyposażenie i dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia punktu handlowo – gastronomicznego, a także uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń itp. do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej przewidzianych przepisami prawa, obciąża Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, za co ponosi on wyłączną odpowiedzialność.

5. Ogród zimowy będzie wykorzystywany także na potrzeby mieszczącej się obok kaplicy szpitalnej, podczas Mszy Świętych, jako dodatkowe miejsce. Należy uwzględnić ten fakt i tak zaaranżować pomieszczenie, aby przynajmniej połowa powierzchni ogrodu zimowego, mogła w łatwy sposób zostać przystosowana na potrzeby modlitewne.

6. Oferent musi uwzględnić fakt, iż punkt handlowo – gastronomiczny mieści się na terenie i w budynku szpitala, gdzie dobro pacjenta jest wartością nadrzędną. W związku z tym działalność, którą będzie prowadził nie może zakłócać ciszy i spokoju, a także ładu panującego w Szpitalu.

7. Punkt handlowo – gastronomiczny powinien być otwarty min. 8 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, między godzinami 8.00 a 19.00.

 

<Załączony rzut pomieszczeń 1/01, 1/02, 1/03, 1/04>

 

 

Płatność

Płatność miesięczna „z góry” + media i wywóz nieczystości liczone oddzielnie.

Długość trwania umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy na czas określony - 5 lat.

Warunki składania ofert wstępnych

Oferent składając swoją ofertę wstępną jest zobowiązany przedstawić:

1. Wysokość wstępnego czynszu dzierżawy BRUTTO w PLN za jeden miesiąc

2. Zwięzły opis prowadzonej działalności, zawierający przede wszystkim:

a) grupy asortymentowe jakie Oferent zamierza sprzedawać w dzierżawionym punkcie,

b) ogólną koncepcję na prowadzenie punktu z uwzględnieniem faktu, iż punkt handlowo – gastronomiczny usytuowany jest na terenie szpitala i powinien być dostosowany przede wszystkim do potrzeb pacjentów, ich rodzin, a także uwzględniać potrzeby personelu,

c) opis wyposażenia, jakie zostanie zamontowane w punkcie

 

UWAGA: Wydzierżawiający ma prawo do zakończenia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 

Kryteria oceny ofert wstępnych

 

 

1. Wydzierżawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert wstępnych dokona ich analizy.

2. Spośród złożonych ofert wstępnych wydzierżawiający wybierze 2 oferty, które jego zdaniem są najkorzystniejsze i zaprosi, wybranych w ten sposób oferentów do złożenia ofert końcowych, podając przeze wszystkim minimalną kwotę czynszu dzierżawy za lokal jakiej oczekuje.

3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawny w tym etapie.

 

 

Miejsce i termin składania wstępnych ofert wstępnych

 

Wstępną ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego tj:

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW

w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 27-09-2016r. do godz. 11.00

 

Ofertę należy opisać w następujący sposób:

„ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT

NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI DO PROWADZENIA PUNKTU HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO” Nie otwierać przed dniem 27-09-2016r., godz. 11.00”