Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR 10/PN/2016

Z dnia: 27-07-2016r.

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30

 

Tryb udzielenia zamówienia

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

 

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

 

1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO  (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE pok.17 SZPITALE TCZEWSKIE S.A., UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. Bud. G.

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

 

Dostawa wyposażenia na potrzeby Zamawiającego

 

Kod główny: CPV 33.00.00.00-0

(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)

 

Kod CPV 33.19.21.20-9 – ŁÓŻKA SZPITALNE

 

Zamawiający nie przewiduje podzielenia zamówienia na części

Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ

 

 

Możliwość składania ofert wariantowych

 

 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

 

Termin wykonania zamówienia

 

30 dni od dnia zawarcia umowy

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp., tj.

 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się wg kryteriów „spełnia/nie spełnia”

 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę jeśli Wykonawca oprócz złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ) wykaże się zrealizowaniem minimum 1 dostawy do placówek służby zdrowia w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi niniejszego zamówienia na który wykonawca składa swoją ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, składając w tym celu wraz z ofertą wykaz, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 6 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (minimum 1 dostawa) do placówek służby zdrowia w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi niniejszego zamówienia na który wykonawca składa swoją ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (podmiotów) na rzecz których dostawy były wykonywane, oraz załączeniem dowodów (np. referencje), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się wg kryteriów „spełnia/nie spełnia”

 

3. Dysponują potencjałem technicznym  niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się wg kryteriów „spełnia/nie spełnia”

 

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie wg kryteriów „spełnia/nie spełnia”

 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się wg kryteriów „spełnia/nie spełnia”

 

 

Informacja na temat wadium

 

 

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

 

Cena oferty (brutto) - 100 %

 

 

Miejsce i termin składania

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW

w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 09-08-2016r. do godz. 11.00

 

Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych

 

27-07-2016r., pod numerem: 161881-2016